πιστεύετε εἰς τὸν θεὸν καὶ εἰς ἐμὲ πιστεύετε.

你们信神,也当信我。 ——(和合本)

Believe in God; believe also in me. ——ESV

和合本和ESV(NASB)都没有翻译出希腊文中的对称之美。

这才是真正的交叉配列,以及首尾强调:

πιστεύετε εἰς τὸν θεὸν

καὶ

εἰς ἐμὲ πιστεύετε.

两个相信(πιστεύετε)首尾呼应,从语法上看构成了很强的强调。

中间的“神”和“我”对应,又连词“και” 串联在一起。

************************************

不读原文,看不到这样的美。