Skip to content

神学翻译杂谈(19)|翻译之为小学

brown grass field

由小学入经学者,其经学可信;由经学入史学者,其史学可信;由经学、史学入理学者,其理学可信;以经学、史学兼词章者,其词章有用;以经学、小学兼经济者,其经济成就远大。

湖广总督张之洞

谢谢艾莉将这段话推送给我。虽然陶陶的名字(张之陶)取自史记,但还是有些攀附的样子。


从神学或教牧的结构看,翻译不过小学。随意而之,“由小学如释经学者,其释经可信;由释经学入神学者,其神学可信……”算了,我编不下去了,会意即可。

兹举一例说明小学之用。

威斯敏斯特小要理问答第4问,通行的中文版为:

4:神是怎样的神?(赵中辉版及其变体)

:神是个灵1,祂的本体、智慧、权能、圣洁、公义、恩慈、真实2,都是无限无量、无始无终3,永无改变的4

四问:上帝是怎样的上帝?(王志勇版)
答:上帝是个灵,他的存有、智慧、权能、圣洁、公义、恩慈和信实,都是无限、永恒、不变的。

我们在查经的时候,对这一问有长达4、5次,每次1小时的讨论。主要集中在(1)神的可传递和不可传递属性;(2)神的不变性;(3)“爱”的缺失;(4)“恩慈”的翻译。

第1-2个讨论方向,神的可传递和不可传递属性,以及神的不变性,算是系统神学的概念问题。我只是希望一起查经的伙伴们都能将系统神学的观念应用到实际生活之中。不提。

第3个讨论方向,是我们的主要展开,侧重神学分析和推导,并为第4个讨论铺垫。问题在于,为什么这一问里没有说“神的爱是无限、永恒、不变的”。具体分析我就不说了,提问总是比回答有趣。如果一个神学生不能根据圣经文本和系统神学框架回答这个问题,他们的系统神学老师应该反思。神学教育不是知识和教义的灌输,而是神学思维的建立和运用。

在第3个问题充分展开之后,我提出了一个“小学”范畴的问题——更重要的问题:

“恩慈”这个翻译,究竟对不对?

具体而言,英文的文本是这样的:

Q. 4. What is God?
A. God is a Spirit, infinite, eternal, and unchangeable, in his being, wisdom, power, holiness, justice, goodness, and truth.

提示一下,“goodness”在和合本翻译中间总是对应“良善”,而不是“恩慈”。比如,著名的圣灵的果实:

加拉太书 5:22-23 圣灵所结的果子,就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制。这样的事没有律法禁止。
22 But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness gentleness, self-control; against such things there is no law.

22 Ὁ δὲ καρπὸς τοῦ πνεύματός ἐστιν ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, ἀγαθωσύνη, πίστις, πραΰτης, ἐγκράτεια· κατὰ τῶν τοιούτων οὐκ ἔστιν νόμος.

好了,数据有了。开始分析吧。请结合圣经数据和第3个问题(“爱”的缺失)的分析,讨论中文版翻译为“恩慈”是否正确,为什么。


出品:Eddy@kuawentrans.com;eddyemma.com

This image has an empty alt attribute; its file name is kuawen-640x334.jpg

if you are ever moved to support this ministry or my family…

若您或您的教会愿意支持跨文翻译的事工,请使用以下二维码,或者https://paypay.me/eddyemma

%d bloggers like this: