Skip to content

和合本翻译的难处

按:这大概是我要用来作为例句,在和合本100周年纪念会上的发言中使用的经文了。

Ephesians 4:20–24 (UBS4): 20 ὑμεῖς δὲ οὐχ οὕτως ἐμάθετε τὸν Χριστόν, 21 εἴ γε αὐτὸν ἠκούσατε καὶ ἐν αὐτῷ ἐδιδάχθητε, καθώς ἐστιν ἀλήθεια ἐν τῷ Ἰησοῦ, 22 ἀποθέσθαι ὑμᾶς κατὰ τὴν προτέραν ἀναστροφὴν τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον τὸν φθειρόμενον κατὰ τὰς ἐπιθυμίας τῆς ἀπάτης, 23 ἀνανεοῦσθαι δὲ τῷ πνεύματι τοῦ νοὸς ὑμῶν 24 καὶ ἐνδύσασθαι τὸν καινὸν ἄνθρωπον τὸν κατὰ θεὸν κτισθέντα ἐν δικαιοσύνῃ καὶ ὁσιότητι τῆς ἀληθείας.

以弗所书4:20-24,在原文中是一句话。也就是说,只有一个主句,一个主动词。这个动词就是ἐμάθετε,“学习”。

所以,这几句经文的主句是:但是你们没有这样学耶稣。

后面,保罗用了一个冗长的条件句来解释,他期待人如何学耶稣:εἴ γε

如果实在……

从前我们讨论过条件句,εἴ 加实指的动词,是第一类条件句,表示后面的条件,是说话人认为实际发生了的事情,也是主句成立的真实前提。

我们翻译的时候,当然最好按照汉语的语序,将条件放在前面较好。不过这样一来,就打破了经文索引编号——虽然编号并非神所默示,但是打破人造的传统也不利于跨文化交流吧。

好吧,我们先把后面的子句搞清楚,毕竟主句很简单,没什么好讨论的。

子句:如果你们实在听过他,在他里面受了教(就像真理是在他里面)……

后面是三个不定式短语,22,23,24节各算一个,以三个动词不定式引起:

ἀποθέσθαι :(关身语态:你们自己)脱去

ἀνανεοῦσθαι :(被动语态)被……更新

ἐνδύσασθαι :(关身语态:你们自己)穿上

不定式在语法上是名词,所以22-24节在语法上是21节“听见”和“受教”的宾语,表示听到了什么,被耶稣教导了什么样的真理:

如果你们实在听过他,在他里面受了这样的教训(正如真理是在他里面):要脱去你们自己从前的旧人,要在灵里被更新你们的心志,并自己穿上新人。

到此为止,我理解的意思是:

 

如果你们实在听过耶稣,在他里面受了这样的教训(正如真理是在他里面),就是要对照从前的、因私欲迷惑而败坏的生活方式,脱去你们自己的旧人,在灵里让你们的心志被更新,并自己穿上那照着神的形象、按照真正的公义和圣洁所创造的新人,那么,你们绝没有以这样的方式学耶稣。

现在,我要对照和合本和其他中文译本看看:

20 你们学了基督,却不是这样。
21 如果你们听过他的道,领了他的教,学了他的真理,
22 就要脱去你们从前行为上的旧人,这旧人是因私慾的迷惑渐渐变坏的;
23 又要将你们的心志改换一新,
24 并且穿上新人;这新人是照着神的形象造的,有真理的仁义和圣洁。

和合本


20 但基督绝不是这样教导你们的。 21 如果你们听过祂的事,领受了祂的教诲,就是在祂里面的真理, 22 就应该与从前的生活方式一刀两断,脱去因私欲的迷惑而渐渐败坏的旧人, 23 洗心革面, 24 穿上照着上帝形象所造的新人。这新人有从真理而来的公义和圣洁。

当代汉语译本

当代汉语译本分段不对,20节被归在了17-19节一段中。这个译本,意译的成分比较多,比如一刀两断,洗心革面,都是用中文的成语来意译。

20 但是你们从基督所学的,却不是这样。 21 如果你们听了他,在他里面受过教导,(因为真理是在耶稣里的,) 22 就要除去你们那照着从前生活方式而活的旧人。这旧人是随着迷惑人的私欲渐渐败坏的。 23 你们要把心灵更换一新, 24 并且穿上新人。这新人是照着 神的形象,在公义和真实的圣洁里创造的。

新译本

20 但你们学了基督,就不是这样—— 21 如果你们真的听从了他,又照着在耶稣里的真理,在他里面受了教导, 22 为了你们脱去在过去行为上的旧人。这旧人顺着迷惑人的私欲受败坏, 23 而你们在自己的心灵里得以更新, 24 并且穿上新人;这新人是照着神的形像[k],在真理的公义和圣洁中被造成的。

汉语标准译本

20 但你们从基督学的不是这样。 21 如果你们听过他的道,领了他的教,因为真理就在耶稣里, 22 你们要脱去从前的行为,脱去旧我;这旧我是因私欲的迷惑而渐渐败坏的。 23 你们要把自己的心志更新, 24 并且穿上新我;这新我是照着 神的形像造的,有从真理来的公义和圣洁。

修订和合本

先发了吧,不解释了。